COVID-19 Pandemi Sürecinde Evden Çalışma ve İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ve Stres İlişkisi Genel Değerlendirme

Amaç: Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemi sürecinde evden çalışmanın, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması ve stres ilişkisini incelemektir.

Araştırmanın Yöntemi: Araştırma COVID-19 pandemi sürecinde mesaisinin bir kısmını ya da tamamını evden çalışmış ya da çalışmakta olan kişiler arasında Türkiye’de ve Türkçe dilinde 14 Temmuz-14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı türde tasarlanmış olup; anketlerin uygulanmasında CAWI (İnternet tabanlı soru formlarının katılımcılar tarafından çevrimiçi ortamda doldurulması) yöntemi kullanılmıştır. Toplam katılımcı sayısı 1174’tür.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %89’unun evden çalışma uygulamasını ilk defa pandemi süreci ile birlikte deneyimlediği tespit edilmiştir. Tam zamanlı olarak evden çalışanların oranı %71’dir. Katılımcılara göre evden çalışmanın en önemli üstünlüğü “ulaşım ve trafik sorununu ortadan kaldırması”dır. En büyük sakıncası ise “genellikle hareketsiz kalınması ve getirdiği fiziksel sorunlar”dır. Bulgulara göre evden çalışmanın iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması üzerindeki etkisinin düşük, stres üzerindeki etkisinin ise orta düzeyde olduğu söylenebilir. Katılımcılardan evden çalışma performanslarını işyerlerindeki performansları ile karşılaştırmaları istendiğinde, %67’si performansının iyi olduğunu, %10’u ise kötü olduğunu belirtmiştir. Performansının kötü olduğunu en yüksek oranda belirten grup kentlerde ve 5 ve üzeri kişi birlikte yaşayan kişiler olmuştur. Evden çalışmayı tavsiye etme durumuna bakıldığında NPS®* değeri en yüksek grup “2 kişi birlikte yaşayan erkekler”dir. NPS® değeri en düşük grup ise “kentlerde ve 5 ve üzeri kişi birlikte yaşayan kişiler”dir.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma kolayda örnekleme yöntemi ile gerçekleştirildiğinden araştırmanın sonuçlarını tüm evden çalışanlara ve Türkiye’ye genellemek söz konusu değildir. Veri toplama yöntemi de bir diğer sınırlılığı oluşturmaktadır. Araştırmada, kendi kendini değerlendirme yönteminin kullanılması, evden çalışma, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, çalışma performansı ve NPS® değişkenlerinin aynı ölçekle, aynı zamanda ve aynı kişiler tarafından değerlendirilmesi nedeniyle, ortak yöntem varyansı eğilimi olasılığı bulunmaktadır. Bu olasılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla verilere Harman’ın tek faktör analizi yapılmış ve bu olasılığın söz konusu olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Evden Çalışma, İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, Stres, NPS®, Çalışma Performansı

* Net Promoter, Net Promoter Score ve NPS Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. ve Fred Reichheld’in tescilli markalarıdır. 

RAPORU PDF OLARAK İNDİR
PAYLAŞ